Thi công nhà tiền chế: Nhà xưởng tôn ở Biên Hòa

06/05/2019 - 17:18

Thi công nghà xưởng tôn Phi Long – Biên Hòa, Đồng Nai

Diện tích: 300m2

Hình ảnh tư liệu:

Dựng khung nhà thép cho nhà xưởng tôn Phi Long

Lợp tôn cho nhà xưởng

Thi công cửa cuốn cho nhà xưởng